BASS-BEGLEITUNG ZU LESETEXTEN - 16TEL - VORÜBUNG


3 ODER MEHR AKZENTE - MOVING ACCENTS - FORTGESCHRITTEN

mit click


40 bpm

50 bpm

60 bpm

70 bpm

80 bpm

90 bpm

100 bpm

110 bpm

120 bpm

130 bpm

140 bpm

150 bpm

160 bpm


3 ODER MEHR AKZENTE - MOVING ACCENTS - PROFI

ohne click


40 bpm

50 bpm

60 bpm

70 bpm

80 bpm

90 bpm

100 bpm

110 bpm

120 bpm

130 bpm

140 bpm

150 bpm

160 bpm